top of page

amada amiga support

Public·23 friends
Osama Taha
Osama Taha

En yaxsi pediatr kimdi? Uşaqların peyvəndlənməsi, fiziki inkişafı və südəməri ilə bağlı mütəxəssis tövsiyələri


- Ask for recommendations from your OB-GYN, family, friends, or other sources. - Interview potential pediatricians and visit their offices. - Check their ratings and reviews online. What to look for in a pediatrician - Board certification by the American Board of Pediatrics or equivalent. - Affiliation with a reputable hospital or medical center. - Specialization or interest in your child's specific needs or conditions. - Compatibility with your parenting style and philosophy. - Respect for your preferences and concerns. Where to find a pediatrician near you - Use online tools such as HealthyChildren.org, Zocdoc, or Healthgrades to search for pediatricians by location, insurance, specialty, or rating. - Contact local medical societies or associations for referrals. - Consult with your health insurance company for in-network providers. Conclusion - Summarize the main points of the article and emphasize the importance of finding a good pediatrician for your child's health and wellbeing. FAQs - How often should I take my child to see a pediatrician? - What are some common pediatric conditions and treatments? - How can I prepare my child for a visit to the pediatrician? - What are some questions I should ask my pediatrician? - How can I switch to a different pediatrician if I am not satisfied with my current one? Table 2: Article with HTML formatting En yaxşı pediatr kimdir?
Pediatr uşaqların sağlamlığı və inkişafı ilə məşğul olan həkimdir. Uşaqlar doğulduqdan etibarən gəncliyinə qədər pediatrla uzunmüddətli əlaqədə olurlar. Buna görə də valideynlər üçün pediatr seçmək çox vacib bir qərar olur. Yaxşı bir pediatr uşaqlarda müxtəlif sağlamlıq problemlərinin qarşısını almaq, diaqnoz qoymaq və müalicə etmək kimi funksiyaları yerinə yetirir, habelə valideynlərə məsləhət və dəstək verir.


Bu məqalədə sizlərə pediatr necə seçmək lazım olduğu, pediatrdan nə gözləmək lazım olduğu və yaxınınızda olan pediatrları necə tapmaq olacağı barədə məlumat verim. Habelə pediatrlarla bağlı tez-tez verilmiş suallara cavab verim.
en yaxsi pediatr kimdiPediatr necə seçmək lazımdır?
Pediatr seçmək üçün bir neçə amil nəzər alınmalıdır: • Mekan. Uşaqlar ilk il 2-3 ayda bir dövrü pediatra gedirlәr, sonrakı illәrdә isә ildә bir dәfә. Buna görә dә pediatrın yerlәşdiyi yerin sizin yaşadığınız yerdәn uzaq olmaması vacibdir. Uşağınız xәstәləndiyi zaman isә pediatrın ofisinə asanlıqla çata bilmәlisiniz. • Əlyetərlilik. Pediatrın iş saatları, təcili hallarda əlaqə saxlamaq üçün nömrəsi, randevu almaq üçün prosesi vә s. sizin üçün rahat olmalıdır. Pediatrın ofisindә xidmәt göstәrәn digәr həkimlәr, həkim kömәkçilәri vә tibb işçilәri dә sizin vә uşağınızın ehtiyaclarına cavab verƏ bilmelidir. • Sertifikatlar. Pediatrın Amerika Pediatriya Assosiasiyasının (American Board of Pediatrics) vә ya buna bərabər olan bir təşkilatın sertifikatına malik olması lazımdır. Bu, pediatrın uşaqların sağlamlığı ilə bağlı müasir bilik vә bacarıqlara sahib olduğunu göstərir. • Tәcrübə. Pediatrın uşaqlarla işləmək üçün kifayət qədər tәcrübəsi olmalıdır. Xüsusilə dә, uşağınızın müxtəlif yaş dövrlәrindƏ qarşılaşacağı inkişaf mərhƏlƏlƏri, sağlamlıq problemlƏri vƏ müalicƏ metodları ilƏ bağlı bilikli olmalıdır. • Ünsiyyət üslubu. Pediatrın sizinlƏ vƏ uşağınızla ünsiyyət qurmaqda rahat vƏ münasib olması lazımdır. Pediatr sizin suallarınıza aydın vƏ ətraflı cavab vermƏli, uşağınızı dinlƏmƏli vƏ onunla oyun oynamalıdır. Pediatr sizin valideynlik üslubunuza vƏ fƏlsafƏnizƏ uyğun davranmalı vƏ sizin fikirlƏrinizƏ hörmƏt etmeliidir.Pediatr seçmǝk üçün bir neçǝ yoldan istifadǝ edǝ bilǝrsiniz: • Tövsiyǝlǝrdǝn istifadǝ etmǝk. Doğumdan sonra sizinlǝ mǝşğul olan hǝkiminizdǝn, ailǝnizdǝn, dostlarınızdandır vǝ ya digǝr mǝnbǝlǝrdǝn pediatra dair tövsiyǝ ala bilersiniz. Onların fikirlǝri sizin üçün faydalı ola bilǝr. • Potensial pediatrlarla görüşmǝk. Sizin maraqlandığınız pediatrlarla telefonla danışa bilersiniz. Onların iş saatları, xidmětlěri, qiymětlěri vǝ s. barǝdǝ məlumat ala bilersiniz. Hətta mümkünsə, onların ofislərinə gedib onlarla şəxsi olaraq görüşə bilersiniz. Bu sizin üçün pediatrın mühitini, təchizatını vǝ xidmət səviyyəsini dəyərləndirmək üçün faydalı ola bilər. • Onlayn reytinqlər vǝ rəylərə baxmaq. Pediatrlar haqqında onlayn olaraq fikir bildirən digər valideynlərin reytinqlərini vǝ rəylərini oxuya bilersiniz. Bu sizin üçün pediatrın keyfiyyəti, səmimiyyəti vǝ etibarlılığı barǝdǝ bir təsəvvür yaratmaq üçün kömǝkçi ola bilǝr. Lakin bu mǝnbǝlǝrdǝn istifadǝ edǝrkǝn ehtiyatlı olun, çünki bütün rəylǝr obyektiv vǝ doğru olmaya bilǝr.Pediatrdan nә gözlәmәk lazımdır?
Pediatrdan gözlәdiyiniz xüsusiyyәtlәr sizin uşağınızın ehtiyaclarına vә sizin fikirlәrinizә uyğun olmalıdır. Buna görә dә, pediatrdan aşağıdakı xüsusiyyәtlәri gözlәyƏ bilersiniz:


En yaxsi pediatr həkimlər kataloqu Bakıda


En yaxsi pediatr nevroloq kimdir


En yaxsi pediatr endokrinoloq kimdir


En yaxsi pediatr alerqoloq kimdir


En yaxsi pediatr uroloq kimdir


En yaxsi pediatr kardioloq kimdir


En yaxsi pediatr dermatoloq kimdir


En yaxsi pediatr otolarinqoloq kimdir


En yaxsi pediatr gastroenteroloq kimdir


En yaxsi pediatr infeksionist kimdir


En yaxsi pediatr immunoloq kimdir


En yaxsi pediatr reumatoloq kimdir


En yaxsi pediatr hematoloq kimdir


En yaxsi pediatr nefroloq kimdir


En yaxsi pediatr pulmonoloq kimdir


En yaxsi pediatr onkoloq kimdir


En yaxsi pediatr genetik kimdir


En yaxsi pediatr psixoloq kimdir


En yaxsi pediatr psixoterapevt kimdir


En yaxsi pediatr psixiatriya kimdir


En yaxsi pediatr loqoped kimdir


En yaxsi pediatr defektoloq kimdir


En yaxsi pediatr fizioterapevt kimdir


En yaxsi pediatr massajist kimdir


En yaxsi pediatr ozonoterapevt kimdir


En yaxsi pediatr akupunktur mütəxəssisi kimdir


En yaxsi pediatr fitoterapevt kimdir


En yaxsi pediatr qomeopat kimdir


En yaxsi pediatr hirudoterapevt kimdir


En yaxsi pediatr refleksoterapevt kimdir


En yaxsi pediatr manual terapevt kimdir


En yaxsi pediatr osteopat kimdir


En yaxsi pediatr dietoloq kimdir


En yaxsi pediatr kosmetoloq kimdir


En yaxsi pediatr plastik cərrah kimdir


En yaxsi pediatr neyrofizioloq kimdir


En yaxsi pediatr neyrodefektoloq-loqoped kimdir


En yaxsi pediatr neyrocərrah kimdir


En yaxsi pediatr uşaq cərrahı kimdir


En yaxsi pediatr üz çənə cərrahı kimdir


Pediatrların qiymətləri nə qədərdir


Pediatrların sertifikatları nələrdi


Pediatrların təcrübələri nə qədərdi


Pediatrların xidmətləri nələrdi


Pediatrların fikirləri nələrdi


Pediatrların müraciət saatları nələrdi


Pediatrların əlaqə nömrələri nələrdi


Pediatrların ünvanları nələrdi


Pediatrların reytinqleri nələrdi • Amerika Pediatriya Assosiasiyasının (American Board of Pediatrics) vә ya buna bәrabәr olan bir tәşkilatın sertifikatına malik olması. Bu, pediatrın uşaqların sağlamlığı ilә bağlı müasir bilik vә bacarıqlara sahib olduğunu göstәrir. • Etibarlı bir xәstәxana vә ya tibb mәrkәzi ilә ƏlaqƏsi olması. Bu, pediatrın uşağınızın tibbi yardıma ehtiyacı olduğu zaman onu yüksƏk keyfiyyƏtli xidmƏt göstƏrƏn bir yerdƏ yönƏltmƏsinƏ imkan verir. • Uşağınızın xüsusi ehtiyaclarına vƏ şƏrtlƏrinƏ maraq göstƏrmƏsi. ƏgƏr uşağınızın müxtƏlif inkişaf problemlƏri, alerjiyalari, astması, diabeti vƏ s. kimi xüsusi sağlamlıq şƏrtlƏri varsa, pediatrın bu şƏrtlƏri tanımaqda vƏ müalicƏ etmƏkdƏ ixtisaslaşmış olması lazımdır. • Valideynlik üslubunuzla vƏ fƏlsafƏnizlƏ uyğunluğu. Pediatr sizin valideynlik qaydalarınıza, dininizƏ, maddi durumunuza vƏ digЁr amillЁrЁ hörmЁt etmeli vƏ sizinlЁ ƏmЁkdaşlıq etmeliidir. MЁsЁlЁn, ƏgЁr siz uşağınızı organik qida ilЁ qidalamaq istЁyirsinizsЁ, pediatrın bunu dЁstЁklЁmЁsi vЁ sizin üçün mЁslЁhЁt vermЁsi lazımdır. • Sizin fikirlәrinizә vә narahatlıqlarınıza hörmәt göstәrmәsi. Pediatr sizin suallarınıza vә tәkliflәrinizә açıq olmalıdır. Uşağınızın sağlamlığı ilә bağlı qararlar verәrkәn sizin fikirlәrinizi nәzәr almalıdır. Uşağınızın müalicəsinə dair sizin narahatlıqlarınız varsa, pediatr bunları ciddiyə almalı vә sizi sakitlәşdirmәyә çalışmalıdır.Yaxınınızda olan pediatrları necə tapmaq olar?
Pediatrları tapmaq üçün bir neçə onlayn alət vardır ki, bunlar sizin üçün çox faydalı ola bilər: • HealthyChildren.org. Bu, Amerika Pediatriya Assosiasiyasının rəsmi saytıdır ki, burada pediatrları yerləşdiyi yer, sığorta, ixtisas və reytinqə görə axtara bilersiniz. Habelə, bu saytda uşaqların sağlamlığı ilə bağlı bir çox məqalə və məsləhətlər də tapa bilersiniz. • Zocdoc. Bu, pediatrların onlayn randevu almaq üçün istifadə etdiyi bir platformadır ki, burada pediatrları yerləşdiyi yer, sığorta, ixtisas, reytinq və müsaitliyinə görə axtara bilersiniz. Habelə, bu platformada pediatrlar haqqında digər valideynlərin rəylərini oxuya bilersiniz. • Healthgrades. Bu, pediatrların keyfiyyətini ölçmək üçün istifadə edilən bir saytdır ki, burada pediatrları yerlеşdiyi yer, sığorta, ixtisas, reytinq vе tеcrübеsinе görе axtara bilersiniz. Habelе, bu saytda pediatrlar haqqında digеr validеynlеrin rеytlеrini oxuya bilersiniz.Bundan başqa, yaxınınızda olan pediatrları tapmaq üçün diger yollar da var:Yerli tibb cemiyyetleri vǝ assosiasiyalarından tövsiyǝ almaq.


About

Welcome to the sisterhood! You can connect with other amigas...

Friends

 • Camilla Amador
 • Lokawra Shiopa
  Lokawra Shiopa
 • 997 997
  997 997
 • Genevieve Cleopatra
  Genevieve Cleopatra
 • Phoenix Grace
  Phoenix Grace
bottom of page